Όροι χρήσης

A. Όροι χρήσης

Ορισμοί

Ως «Εσείς» νοείται το εκάστοτε φυσικό πρόσωπο ή η εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα Εσείς εκπροσωπείτε, συμπεριλαμβανομένων των μεταφραστών και εργολάβων της Speakt.

Ως «Χρήστες» νοούνται οι επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας και χρήστες της Υπηρεσίας, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στην πλατφόρμα της Speakt.

Ως «Πελάτες» νοούνται οι επισκέπτες, οι οποίοι είναι επίσης εγγεγραμμένοι χρήστες της Υπηρεσίας ή επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος προβαίνει σε ανάθεση μετάφρασης κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Ενδιαφερόμενοι ενδεχομένως είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, των φυσικών προσώπων, εταιρειών, ενώσεων-οργανισμών, επιχειρήσεων, ενώσεων οικονομικών συμφερόντων ή άλλων εταιρικών οντοτήτων.

Ως «Μεταφραστές» νοούνται τρίτα μέρη με τα οποία συνεργάζεται η Speakt και ο Πελάτης για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών, υπό την ιδιότητά τους ως εργολάβοι της Speakt (δηλαδή δεν φέρουν την ιδιότητα του υπαλλήλου), ήτοι ως εξωτερικοί Συνεργάτες-ανεξάρτητοι εργολάβοι, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Ο μεταφραστής κατά κανόνα προβαίνει στη μετάφραση, εκτός εάν ο Πελάτης ενημερωθεί συγκεκριμένα ότι η μετάφραση (το έργο προς μετάφραση) ανατεθεί σε υπεργολάβο ή ότι ο μεταφραστής συναλλάσσεται συνήθως ως ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών.

Ως «Υπηρεσία» νοούνται τα ακόλουθα: οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι εφαρμογές (apps) και τα σχετιζόμενα με αυτές τεχνολογικά εργαλεία της Speakt, οι μεταφραστικές υπηρεσίες, η προετοιμασία της μετάφρασης και οιοδήποτε έργο σχετικά με τη μετάφραση, όπως η αναθεώρηση και επιμέλεια κειμένου κ.λπ., ήτοι όλα τα ανωτέρω τα οποία απαιτούν τη συνδρομή των δεξιοτήτων του μεταφραστή, -στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται η συγγραφή έργων ή προσαρμογή τους-, και παρέχονται στον Πελάτη και στον Μεταφραστή. Ο μεταφραστής μπορεί να ενεργεί ως μεσάζων- υπεργολάβος μεταφραστικών υπηρεσιών. Υπό τους παρόντες Όρους Χρήσεως δεσμεύεται επίσης και ο μεσάζων, ο οποίος κατά κανόνα ζητεί και δίδει εντολή για διενέργεια μεταφράσεως για λογαριασμό του τελικού Πελάτη, στον οποίο ο μεσάζων πρέπει να γνωστοποιήσει τους παρόντες Όρους, με κάθε μέσο.

Ως «Παραγγελία» νοείται οιαδήποτε παραγγελία-ανάθεση Υπηρεσίας, την οποία ζητεί ο Πελάτης και αποδέχεται η Speakt με ηλεκτρονικά μέσα μέσω της πλατφόρμας Speakt ή εγγράφως.

Ως «Υλικό του Πελάτη» νοείται το υλικό-πηγή προς μετάφραση, ήτοι οιοδήποτε κείμενο ή μέσο περιλαμβάνει οιουδήποτε είδους επικοινωνία προς μετάφραση, και ενδεχομένως περιλαμβάνει κείμενο, ήχο ή εικόνες, καθώς και οιεσδήποτε κατευθυντήριες γραμμές, γλωσσάρι ή άλλο υλικό παρεχόμενο από τον Πελάτη.

Ως «Έργο» νοείται το μεταφρασμένο κείμενο (μετάφρασμα), δηλαδή το μεταφρασμένο περιεχόμενο, το οποίο έχει εκπονηθεί για λογαριασμό και κατόπιν εντολής του Πελάτη, με τη χρήση του Υλικού του Πελάτη, όπως έχει ζητηθεί με την παραγγελία.

Ως «Πλατφόρμα της Speakt» νοείται η επιγραμμική διαδικτυακή πλατφόρμα, από την οποία έχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό χρήστη της Speakt, μπορείτε να καταχωρείτε παραγγελίες και να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Ως «Όροι Χρήσης» νοούνται οι Όροι Χρήσης της Speakt και οιεσδήποτε κατευθυντήριες γραμμές, πολιτικές ή άλλα έγγραφα, στα οποία παραπέμπουν οι εν λόγω όροι.

Ως «Πολιτική Απορρήτου» νοείται η Πολιτική Απορρήτου της Speakt και οιεσδήποτε κατευθυντήριες γραμμές, πολιτικές ή άλλα έγγραφα, στα οποία παραπέμπει η εν λόγω πολιτική.

Ως «θυγατρική της Speakt» νοείται οιαδήποτε εταιρεία ή οντότητα, όπου και αν ευρίσκεται ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των επιχειρήσεων, ομίλων, ανωνύμων εταιρειών, ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, κοινοπραξιών  ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στη Speakt, ή η Speakt έχει ίδια κεφάλαια ή οικονομικά συμφέροντα, αμέσως ή εμμέσως, κατά ποσοστό άνω του 50% στην Speakt.

 1. Χρήση των Υπηρεσιών μας και της Πλατφόρμας μας

Δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών και ενήλικος στο κράτος κατοικίας σας.

Πληροφορίες της Εταιρείας μας

Εταιρική επωνυμία Speakt
Εταιρική Μορφή Limited
Εταιρική έδρα: 178 Seven Sisters Road, N7 7PX, London, United Kingdom
Νόμιμος εκπρόσωπος: Νικόλαος Σιτσάνης

Αν εκπροσωπείτε μια εταιρεία ή νομική οντότητα, δηλώνετε ότι είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένος και έχετε την πληρεξουσιότητα να δεσμεύετε την εν λόγω νομική οντότητα υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, σε αυτή δε την περίπτωση, ο όρος «Εσείς» ή «Υμών» αναφέρεται στην εν λόγω οντότητα. Αν δεν έχετε αυτή την πληρεξουσιότητα ή αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις των Όρων Χρήσεως, μπορείτε να μη χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία και το σχετιζόμενο με αυτήν υποστηρικτικό υλικό.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας είναι δύο: το όνομα χρήστη (Username) και ο κωδικός πρόσβασης (Password), οι οποίοι διασφαλίζουν την ασφαλή πρόσβασή σας στα προσωπικά δεδομένα σας. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας οποτεδήποτε. Είστε το μοναδικό άτομο, το οποίο έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, μέσω των ανωτέρω κωδικών, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών αυτών από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των εν λόγω κωδικών, πρέπει να γνωστοποιήσετε στη Speakt αυτό το γεγονός πάραυτα, για να προβούμε στις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία σας. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιήσετε στην Speakt αυτό το γεγονός, η Speakt δεν θα φέρει ευθύνη για τη χρησιμοποίηση του κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

Συμφωνείτε ως προς τα ακόλουθα:

 • Είστε υπεύθυνοι για τη δραστηριότητά σας σχετικά με τον λογαριασμό της Speakt και τηρείτε εμπιστευτικώς τον κωδικό σας.
 • Συμμορφώνεστε με τις πολιτικές που σας γνωστοποιεί η Speakt.
 • Δεν καταχράστε ούτε προβαίνετε σε παράνομες ενέργειες που αντιβαίνουν τους Όρους Χρήσεως ή αντίκεινται στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, κατά την χρήση της Υπηρεσίας.
 • Δεν επικοινωνείτε ούτε επιχειρείτε να επικοινωνήσετε με Μεταφραστές εκτός της Πλατφόρμας της Speakt, μέσω της ενότητας των σχολίων ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • Δεν δυσφημείτε ούτε παρενοχλείτε ούτε τηλεφορτώνετε προσβλητικό περιερχόμενο για τη Speakt, τους υπαλλήλους, τους εργολάβους, πελάτες ή Μεταφραστές της.
 • Δεν δημιουργείτε περισσότερους του ενός λογαριασμούς στην πλατφόρμα της Speakt για οιονδήποτε λόγο.

Η Speakt μπορεί να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ή στην Παραγγελία ή στο Έργο, σε περίπτωση μη συμμορφώσεως με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή αν υποπέσουν στην αντίληψη της εταιρείας μας κακόβουλη συμπεριφορά, απατηλές ενέργειες ή πληρωμές ή παραβίαση των Όρων Χρήσεως, μετά από ή χωρίς προειδοποίηση. Η Speakt μπορεί να τροποποιεί ή να αναστέλλει τη λειτουργία της Πλατφόρμας ή της Υπηρεσίας, οποτεδήποτε και για οιονδήποτε λόγο.

Αν είστε μεταφραστής ή αποστέλλετε αίτηση για να συνεργασθείτε ως Μεταφραστής, εξίσου δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Συμφωνία μεταξύ της Speakt και των Μεταφραστών (Speakt Translator Agreement) εφαρμόζεται στους εγκεκριμένους Μεταφραστές.

 1. Παραγγελίες, Πληρωμή, Έγκριση και Παράδοση των Μεταφρασμένων Έργων (Μεταφρασμάτων)

Λογαριασμός Speakt: Πριν προβείτε σε Παραγγελία, πρέπει να εγγραφείτε ως Πελάτης και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Speakt. Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα της Speakt τεκμαίρεται ότι είναι αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν αλλαγές, σε περίπτωση που δεν επικαιροποιήσετε εγκαίρως και προσηκόντως τα προσωπικά σας στοιχεία.

Οιαδήποτε παρεχόμενη προσωπική πληροφορία υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου της Speakt.

Παραγγελίες: Μόνο εσείς φέρετε την ευθύνη για την διενέργεια της ορθής Παραγγελίας, ανάλογα με τον σκοπό και τα πρότυπά σας. Η  Speakt δεν φέρει ευθύνη για τις προδιατυπωμένες επιλογές, τις οποίες εισάγετε κατά τη διαδικασία της παραγγελίας της μετάφρασης. Παρακαλούμε να συμβουλεύεστε τα Προαπαιτούμενα του συστήματος, όταν τηλεφορτώνετε το Υλικό του Πελάτη και προχωράτε ηλεκτρονικά στην παραγγελία της μετάφρασης. Σε περίπτωση λάθους (π.χ. προφανής λανθασμένη καταμέτρηση λέξεων) ή λανθασμένης εγγραφής (π.χ. λανθασμένη επιλογή γλωσσικού συνδυασμού), πρέπει να ενημερώσετε την Speakt το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να επανυπολογισθεί το κόστος της μετάφρασης αντιστοίχως.

Σημειώνεται ότι κατά την παραγγελία, ο Πελάτης οφείλει να παρέχει το κείμενο/έγγραφο προς μετάφραση, το υποστηρικτικό υλικό που περιέχει το προς μετάφραση περιεχόμενο και οιαδήποτε άλλα εργαλεία (γλωσσάρι, αναφορές κ.λπ.), εν συνόλω αναφερόμενα ως το Υλικό του Πελάτη. Η Speakt δύναται να συστήνει ποια έγγραφα-πηγές και σε ποια μορφή πρέπει να διατίθενται από Εσάς. Ωστόσο, η ποιότητα του αποτελέσματος εξαρτάται από την ακρίβεια, την ευκρίνεια και την κατανόηση του υλικού-πηγής και των οδηγιών που παρέχονται από τον Πελάτη.

Η εισπραττόμενη από την Speakt πληρωμή, βάσει των περιγραφομένων από τον Πελάτη ως προς την μεταφραστική εργασία, ενδεχομένως να υπόκειται σε τροποποίηση, κατόπιν κοινής συμφωνίας της Speakt και Υμών, αν, κατά την άποψη του μεταφραστή, ο οποίος εξέτασε και/ ή άκουσε το πηγαίο υλικό, η περιγραφή σας ήταν ανεπαρκής ή ανακριβής.

Αν συμφωνηθεί κόστος για μετάφραση, η οποία αποδεικνύεται ότι παρουσιάζει μεταγενεστέρως συγκεκριμένες δυσκολίες, τις οποίες κανένα μέρος (π.χ. η Speakt, ο Πελάτης ή οι Μεταφραστές) δεν μπορούσε ευλόγως να γνωρίζει κατά τον χρόνο της παραγγελίας, θα επανεξετάζεται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω συνθήκες θα γνωστοποιούνται αμέσως μόλις καταστούν εμφανείς.

Η εκτίμηση κόστους δεν θεωρείται ότι δεσμεύει συμβατικά τα δύο μέρη, δεδομένου ότι δίδεται προς καθοδήγηση ή για πληροφοριακούς λόγους μόνο.

Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν έγγραφης επικοινωνίας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ομάδα της Speakt, το κόστος προς χρέωση καθορίζεται από την Speakt βάσει της περιγραφής του Πελάτη, του πηγαίου υλικού, του σκοπού της μετάφρασης και των υποδείξεων που δίδονται από τον Πελάτη.

Πληρωμή. Μετά την ολοκλήρωση της Παραγγελίας, Εσείς πρέπει να καταβάλετε το συνολικό αντίτιμο για τη διεκπεραίωση των μεταφραστικών υπηρεσιών από τη Speakt, σύμφωνα με τους Όρους Πληρωμής, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής πληρωμής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Παραγγελία, εκτός αν συμφωνηθεί άλλως.

Ο υπολογισμός του αντιτίμου των μεταφραστικών υπηρεσιών υπολογίζεται σε μεικτή αξία. Δηλαδή η πληρωμή πρέπει να γίνει για το συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπου απαιτείται, χωρίς την αφαίρεση ή μείωση κάποιου ποσού και χωρίς την παρακράτηση φόρων, τελών, χρεώσεων και λοιπών επιβαρύνσεων οιασδήποτε φύσεως, οι οποίες επιβλήθηκαν ή τυχόν επιβληθούν από οιαδήποτε κρατική, φορολογική ή άλλη αρχή εκτός αν άλλως προβλέπεται από τον εφαρμοστέο νόμο. Αν επιβάλλεται να προβείτε σε τέτοιου είδους παρακράτηση, οφείλετε να καταβάλετε στην Speakt το συνολικό ποσό που πρέπει να λάβει, πλην της παρακρατήσεως.

Ακυρώσεις.  Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει μια Παραγγελία αν το έργο προς μετάφραση δεν έχει αναληφθεί ακόμα από κάποιον Μεταφραστή (ένδειξη Job status: pending/awaiting). Είναι σύνηθες το γεγονός μια Παραγγελία να αναλαμβάνεται προς επεξεργασία αμέσως από τον Μεταφραστή, αμέσως μόλις υποβληθεί προς διάθεση. Για να προσπαθήσετε να ακυρώσετε την Παραγγελία, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «ακύρωση/cancel» στο Έργο, ενώ αυτό είναι σε αναμονή ή να επικοινωνήσετε με την Speakt στη διεύθυνση info@speakt.com για να ζητήσετε την ακύρωση της παραγγελίας. Αν η Παραγγελία έχει αναληφθεί από Μεταφραστή προς επεξεργασία, τότε η Παραγγελία δεν μπορεί να ακυρωθεί και δεν μπορεί να επιστραφεί το αντίτιμο της μεταφραστικής υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που παραγγελθεί ένα έργο προς μετάφραση, για το οποίο επιθυμεί ο Πελάτης ή τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό του, στη συνέχεια, τη μείωση του όγκου των λέξεων, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει στη Speakt το συνολικό αντίτιμο της μετάφρασης, εκτός αν συμφωνηθεί άλλως εκ των προτέρων.

Το Έργο, δηλαδή το μετάφρασμα διατίθεται στον πελάτη μέσω της Πλατφόρμας της Speakt και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει υποδειχθεί από τον Πελάτη.

Σε περίπτωση εκκαθάρισης (πλην της περίπτωσης της εκκαθάρισης με σκοπό την αναδιάρθρωση) ή σε περίπτωση ορισμού συνδίκου πτώχευσης ή αν ο Πελάτης καταστεί αφερέγγυος, κηρυχθεί σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση ή έρθει σε συμφωνία με τους πιστωτές του, η Speakt δικαιούται να παύσει τη διαδικασία, αφότου έχει εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς για τις παρασχεθείσες Υπηρεσίες της.

Ουδεμία ευθύνη φέρει τόσο η Speakt όσο και Εσείς ως προς τις επιπτώσεις, οι οποίες απορρέουν από περιστατικά εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών ή οφείλονται σε ανωτέρα βία.

Η Speakt οφείλει να ενημερώσει τον Πελάτη το συντομότερο εφικτό για οιεσδήποτε περιστάσεις που τυχόν κλονίζουν την ικανότητα του Μεταφραστή να τηρεί τους όρους της παραγγελίας του Πελάτη και να τον αρωγεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης.

Παράδοση Έργων (Jobs) (Μεταφρασμάτων)

Η Speakt δεν εγγυάται ότι κάποιος Μεταφραστής θα επιλέξει να αναλάβει την Παραγγελία σας. Η Speakt διατηρεί το δικαίωμα να σας ενημερώσει εντός 24 ωρών από την υποβολή της Παραγγελίας, ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος μεταφραστής για την ανάληψη της Παραγγελίας σας, και ότι η επεξεργασία της δεν είναι εφικτή. Σε αυτήν την περίπτωση, η Speakt οφείλει να ακυρώνει την Παραγγελία και θα σας επιστραφεί το αντίτιμο της μεταφραστικής υπηρεσίας, το οποίο έχετε καταβάλει στην Speakt. Αν ο Μεταφραστής έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία της Παραγγελίας, η Speakt οφείλει να παραδίδει το Έργο (μετάφρασμα) σε Εσάς, ανάλογα με τον επιλεγέντα τύπο μετάφρασης, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε αν έχει υποδειχθεί άλλως.

Το κόστος αποστολής της μετάφρασης συνήθως επιβαρύνει τον Πελάτη. Πρόσθετες επιβαρύνσεις σε σχέση με τη μετάφραση, που ενδεχομένως προκύψουν, μπορεί να είναι οι ακόλουθες:

 • Ασυνεχές κείμενο, περίπλοκη μορφοποίηση ή διάταξη που απαιτεί χρόνο για τη διαμόρφωσή του
 • Επιπλέον χρόνος για μελέτη πηγών, και/ ή
 • Δυσανάγνωστο έντυπο ή δυσχέρεια στην απομαγνητοφώνηση ακουστικού ή οπτικού κειμένου, και/ ή
 • Εξειδικευμένη ορολογική έρευνα, και/ή
 • Επικύρωση, και/ ή
 • Εργασία κατά προτεραιότητα ή εκτός των ειθισμένων ωρών εργασίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί το μεταφραστικό έργο εντός της τιθέμενης από τον Πελάτη προθεσμίας.

Οι εν λόγω χρεώσεις συμφωνούνται εκ των προτέρων.  Αν επέλθουν αλλαγές στο κείμενο κατ’ απαίτηση του Πελάτη καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ενόσω ο Μεταφραστής επεξεργάζεται την παραγγελία σας, τότε το κόστος της μετάφρασης, οιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις και οι όροι παράδοσης ενδεχομένως προσαρμοσθούν σε σχέση με την επιπλέον εργασία.

Η Speakt ενημερώνει για τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της μεταφραστικής υπηρεσίας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Θα σας ενημερώσουμε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν το Έργο (Μετάφρασμα) είναι έτοιμο για αναθεώρηση από Εσάς. Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με την Speakt, ο χρόνος παράδοσης δεν θεωρείται ουσιώδης για την εκτέλεση της παροχής, και ενδεχόμενη καθυστέρηση δεν σας δίδει το δικαίωμα να απορρίψετε την παράδοση ή να αιτηθείτε συμπληρωματική αποζημίωση για τυχόν διαφυγόντα κέρδη. Η ημερομηνία παράδοσης δεν είναι ουσιώδης όρος, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

Ο συμφωνημένος χρόνος παράδοσης και η σχετική ημερομηνία μεταξύ της Speakt και Υμών καθίστανται δεσμευτικοί, μόνο αφότου ο Μεταφραστής αναγνώσει, ακούσει ή εν γένει λάβει γνώση του πηγαίου υλικού προς μετάφραση και έχει λάβει τις συνολικές οδηγίες και καθοδηγήσεις από Εσάς. Προβλέπεται ότι απρόσμενα, τυχαία και μη προβλέψιμα γεγονότα και λόγοι που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως π.χ. ζητήματα σχετικά με την υγεία των μεταφραστών, καθώς και τεχνικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή λογισμικό κ.λπ.) μπορεί να προκαλέσουν καθυστέρηση στην εκτέλεση της Παραγγελίας, για την οποία η Speakt δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη και ουδεμία ευθύνη φέρει εξ αυτού του λόγου.

Εκτός αν άλλως συμφωνείται, ο Μεταφραστής οφείλει να αποστέλλει το Έργο (Μετάφρασμα) με τέτοιο τρόπο, ώστε ο Πελάτης να μπορεί να το λάβει έως το πέρας της αναμενόμενης εργάσιμης ημέρας, εκτός αν άλλως προβλέπεται, και όταν ορίζεται διαφορετικά, στον τόπο που έχετε υποδείξει κατά την ημερομηνία παραδόσεως. Οι μεταφράσεις παραδίδονται σε μορφή φακέλων Zip, για τεχνικούς λόγους και προς διευκόλυνση της αποστολής. Αν δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Speakt, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@speakt.com.

Η Speakt δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη κατά την αποστολή του Έργου (Μεταφράσματος) και για τον λόγο αυτόν, δεν μπορείτε να αιτηθείτε αποζημίωσης.

Παράπονα και Επίλυση Διαφορών. Σε περίπτωση που η Speakt δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παραγγελίας ή δεν παράσχει μετάφραση η οποία ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκε, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει:

 1. Μείωση, με την συναίνεση της Speakt, του κόστους του αντιτίμου για την παρασχεθείσα εργασία έναντι συνολικού ποσού που ευλόγως αντιστοιχεί στην άμβλυνση των ελαττωμάτων της μετάφρασης, και/ ή
 2. Ακύρωση των περαιτέρω δόσεων της συνολικής αμοιβής του έργου, το οποίο έχει αναληφθεί από τον Μεταφραστή.

Τα ανωτέρω δικαιώματα του Πελάτη τυγχάνουν εφαρμογής, μόνο αφότου δοθεί στην Speakt η δυνατότητα να εκπονήσει το μεταφραστικό έργο στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας. Τα ως άνω δικαιώματά σας δεν μπορούν να ασκηθούν, εκτός αν ο Μεταφραστής έχει ενημερωθεί εγγράφως για τις επικαλούμενες πλημμέλειες της μετάφρασης.

Οιαδήποτε αλλαγή, παράπονο ή αίτημα σε σχέση με το Έργο (μετάφρασμα) πρέπει να γνωστοποιείται από τον Πελάτη στον μεταφραστή (ή το αντίθετο) μέσω της ενότητας σχολίων της Πλατφόρμας της Speakt εντός επτά ημερών από την ημέρα και χρόνο παράδοσης της μετάφρασης, όπως ακριβώς ορίζεται στην ακόλουθη ρήτρα. Μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας, συμφωνείτε ότι η Speakt ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πλημμέλειες του Έργου (μεταφράσματος) και δεν μπορείτε να αιτηθείτε την τυχόν επιστροφή του αντιτίμου για λόγους σχετικούς με τα ανωτέρω αναφερόμενα ζητήματα.

Συμφωνείτε ότι θα προβαίνετε σε αναθεώρηση των Έργων (μεταφρασμάτων) προ δημοσιοποιήσεως του περιεχομένου τους, και ρητώς συμφωνείτε ότι η Speakt δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση προς αποζημίωση απορρέουσα από το ανωτέρω Έργο (μετάφρασμα), αν δεν προβείτε στην οικεία αναθεώρηση.

Αποδοχή ή Απόρριψη. Μετά τη γνωστοποίηση από τη Speakt μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερώσεως για την ηλεκτρονική ή με άλλο μέσο παράδοση των Έργων, εσείς οφείλετε να λάβετε γνώση και να τηλεφορτώσετε/κατεβάσετε τα Έργα εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά ημερών. Μπορείτε να αποδεχθείτε (approve) το Έργο μέσω της πλατφόρμας Speakt. Αν δεν προβείτε σε κάποια ενέργεια μέσω της πλατφόρμας Speakt εντός της προθεσμίας αναθεωρήσεως των επτά ημερών, το Έργο θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από Εσάς και η σχετική αμοιβή θα καταβληθεί στον Μεταφραστή για το σχετικό Έργο. Με την αποδοχή του Έργου, δεν γίνονται αποδεκτές αλλαγές, αναθεωρήσεις ή επιστροφές αντιτίμου.

Λόγω της φύσεως της μεταφραστικής υπηρεσίας, μεταφραστικά λάθη ενδεχομένως να εμφανίζονται. Ο Πελάτης μπορεί να απορρίπτει το Έργο εντός της προθεσμίας αναθεωρήσεως των επτά ημερών, εφόσον ευλόγως κρίνετε ότι αντιστοιχεί στο είδος της μετάφρασης, το οποίο ζητήσατε. Η Speakt προβαίνει σε έλεγχο ποιότητας και απαντά, σε περίπτωση απορρίψεως, εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την οικεία απόρριψη. Αν η  Speakt αποδεχθεί ότι το Έργο το οποίο απορρίψατε δεν ανταποκρίνεται στο είδος της μετάφρασης που προσδιορίστηκε κατά την Παραγγελία, η Speakt οφείλει να αποδεχθεί την απόρριψη και να προσφέρει εκ νέου τη μεταφραστική υπηρεσίας άνευ χρεώσεως ή να ακυρώσει την Παραγγελία.

Με την πάροδο ενός μήνα από την ολοκλήρωση της μετάφρασης του Έργου και της παράδοσής του, η Speakt διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει όλους τους σχετικούς φακέλους, τα μεταφρασμένα έργα και το υλικό του Πελάτη από τους σέρβερ της, κατά την κρίση της. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Speakt μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας ως προς τα μεταφρασθέντα έργα. Εσείς φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την τηλεφόρτωση/κατέβασμα του Έργου και τη διατήρησή του σε διαρκές μέσο.

Ευθύνη και Δέσμευση

To Έργο εκτελείται από τον Μεταφραστή με την χρήση των κατάλληλων δεξιοτήτων και την επίδειξη της δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Πελάτη, καθώς και με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια και τήρηση των προθεσμιών.

Εφόσον είναι επιτρεπτό από θέμα χρόνου και κόστους, ο Μεταφραστής θα καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια να εργασθεί επιδιώκοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα, κατά την ικανότητα, γνώση και πεποίθησή του, και συμβουλευόμενος αξιόπιστες πηγές, οι οποίες είναι διαθέσιμες κατά τον χρόνο αυτόν.

Η μετάφραση κρίνεται κατάλληλη όταν ανταποκρίνεται στον σκοπό, στον αναγνώστη και στο επίπεδο ποιότητας, για το σύνολο των οποίων προορίζεται.

3.Οι μεταφραστές ως Ανεξάρτητοι εργολάβοι

Η Speakt δύναται να συνεργάζεται με τρίτους εργολάβους και υπεργολάβους (όπως για παράδειγμα Μεταφραστές) προκειμένου να παρέχει Υπηρεσίες στους πελάτες. Συναινείτε ότι η Speakt μπορεί να εκχωρεί τα απορρέοντα από τους παρόντες Όρους Χρήσης δικαιώματά της σε τρίτους, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Speakt, εφόσον οι εν λόγω τρίτοι συνδέονται συμβατικώς με όρους που προστατεύουν τα συμφέροντά σας σε μικρότερο βαθμό από τους υπό κρίση Όρους Χρήσης. Η Speakt είναι η μόνη υπεύθυνη για την πληρωμή και επίλυση των διαφορών που ενδεχομένως ανακύπτουν από τους τρίτους εργολάβους και Μεταφραστές.

4α. Δημοσιοποίηση του Υλικού του Πελάτη

Η Speakt προβαίνει σε δημοσιοποίηση του Υλικού του Πελάτη στους δυνητικούς μεταφραστές και εργολάβους, προκειμένου να παρασχέσει τις Υπηρεσίες της σε Εσάς (για παράδειγμα, ώστε να λαμβάνουν γνώση του κειμένου προκειμένου να αποφασίσουν περί αναλήψεως της Παραγγελίας, για αναθεώρηση για τη διασφάλιση της ποιότητας κ.λπ.).

Είστε οι μόνοι υπεύθυνοι για την εγγραφή, καταχώριση, διαγραφή οιωνδήποτε εμπιστευτικών και προσωπικώς ταυτοποιήσιμων πληροφοριών των Υλικών του Πελάτη, αν δεν επιθυμείτε την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών.

Συναινείτε να δίδετε στη Speakt και τους συνεργάτες της το απόλυτο δικαίωμα προσβάσεως στις εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες, τις οποίες η Speakt και οι μεταφραστές ή εργολάβοι της χρησιμοποιούν μόνο προς τον σκοπό αξιολογήσεως και εκτελέσεως των μεταφραστικών υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του μεταφραστικού Έργου και στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας Σύμβασης, αλλά επ’ ουδενί κατά τρόπο δυνάμενο να επιφέρει βλάβη στα δικαιώματα της Speakt.

4β. Εμπιστευτικότητα και διατήρηση των εγγράφων του Πελάτη

Tα έγγραφα προς μετάφραση δεν θεωρείται ότι είναι εμπιστευτικά, εκτός αν ρητώς υποδειχθεί από Εσάς προς την Speakt.

Εντούτοις, η Speakt οφείλει συνεχώς να επαγρυπνεί ως προς την τυχόν δημοσιοποίηση προς οιοδήποτε τρίτο μέρος οιασδήποτε πληροφορίας περιλαμβάνεται στα πρωτότυπα έγγραφα ή στα μεταφράσματα αυτών, χωρίς την προγενέστερη ρητή εξουσιοδότησή σας.

Ωστόσο, είναι πιθανό να αποτανθούμε σε τρίτον για εξειδικευμένες ερωτήσεις ορολογίας, εφόσον δεν αποκαλύπτεται εμπιστευτικό υλικό.

Ο Μεταφραστής φέρει την ευθύνη για την τήρηση των κειμένων και εγγράφων του Πελάτη και των μεταφρασμάτων και οφείλει να διασφαλίζει την ασφαλή διάθεσή τους, μέχρι την παράδοσή τους.

Κατόπιν αιτήματός σας, η Speakt διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά και τηλεφόρτωση των εγγράφων από τα γραφεία της Speakt, με δική σας δαπάνη.

Η Speakt  μπορεί να κάνει χρήση των Έργων (Μεταφρασμάτων) ως «δημοσίων υποδειγμάτων». Σε αυτήν την περίπτωση, ρητώς συναινείτε στην δημοσίευση και διάθεση του Υλικού που σχετίζεται με τα Μεταφρασμένα Έργα, μόνο ως προς την επίδειξη του τρόπου λειτουργίας, την προώθηση και βελτίωση των Υπηρεσιών μας, ακόμη και αν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Σε περίπτωση που διατυπώσετε προτάσεις για τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ανάδρασή σας χωρίς να υπέχουμε σχετική ευθύνη.

5α. Δικαίωμα του Δημιουργού και δικαιώματα σχετιζόμενα με τη διανοητική ιδιοκτησία

Τα εμπορικά σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσίας, το όνομα χώρου www.speakt.com, οι τεχνικές πληροφορίες, τα σχέδια, οι σχεδιασμοί της ιστοσελίδας www.speakt.com, τα εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (συλλογικά αναφερόμενα ως τα «εμπορικά σήματα»), όπως και η εταιρεία «Speakt»,  αποτελούν εμπορικά σήματα της Speakt.

Δυνάμει των παρόντων Όρων Χρήσης, σε καμία περίπτωση δεν παραχωρείται οιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσεως οιουδήποτε εμπορικού σήματος, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Speakt. To περιεχόμενο της Υπηρεσίας προστατεύεται από τους περί διανοητικής ιδιοκτησίας κανόνες και απαγορεύεται η αντιγραφή, αλλοίωση, διανομή, δημοσίευση ή μετάδοση με οιονδήποτε μέσο.

Οιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τηλεφόρτωση, δημοσίευση, διάδοση ή μετάδοση ή οιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή με οιοδήποτε μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς είναι επιτρεπτή, μόνο κατόπιν προηγούμενης αδείας και συναινέσεως της Speakt ή των εκάστοτε δημιουργών.

Δημιουργήματα τρίτων και εμπορικά σήματα, τα οποία εμφανίζονται στην Υπηρεσία και στην πλατφόρμα της Speakt ανήκουν στην ιδιοκτησία των οικείων δικαιούχων τους και δεν είναι επιτρεπτή η αναπαραγωγής τους, εν όλω ή εν μέρει, άνευ της ρητής έγγραφης συναίνεσης του δικαιούχου.

Η Speakt αποδέχεται την παραγγελία σας, αντιλαμβανόμενη ότι η εκτέλεση του μεταφραστικού έργου δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

Δεσμεύεστε να μην προκαλείτε ζημία στην Speakt ή στον Μεταφραστή απορρέουσα από οιαδήποτε αξίωση λόγω παραβίασης δικαιωμάτων του δημιουργού και/ ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε κάθε περίπτωση.

Δεσμεύεστε να μην προκαλείτε ζημία στην Speakt ή στον Μεταφραστή απορρέουσα από νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της δυσφήμησης, η οποία δύναται να προκύψει από το περιεχόμενο ή το αρχικό υλικό – πηγή της μετάφρασης.

Για τη καλύτερη παροχή μεταφραστικών και γλωσσικών υπηρεσιών σε Εσάς, η Speakt (και οι συνεργάτες της) μπορούν να χρησιμοποιούν το Υλικό του Πελάτη και τα Έργα (μεταφρασμένα έργα) για τη βελτίωση των Υπηρεσιών (για παράδειγμα υπολογισμός εκτιμώμενου χρόνου, βελτίωση της μεταφραστικής μνήμης ή μηχανικά συστήματα εκμάθησης) και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών από την Εταιρεία μας ή σε συνεργασία με τρίτους. Σε περίπτωση επελεύσεως του γεγονότος αυτού, δεν θα καταστήσουμε δημόσια τα Μεταφράσματα (Μεταφρασμένα Έργα) ή το Υλικό του Πελάτη.

5β. Το δικαίωμα του δημιουργού επί των έργων μετάφρασης και των μεταφρασμάτων

Ελλείψει συγκεκριμένης αντίθετης έγγραφης συμφωνίας, το δικαίωμα του δημιουργού επί των μεταφράσεων παραμένει και το απολαμβάνει ο Μεταφραστής.

Η Speakt μπορεί να χρησιμοποιεί και να πωλεί ή να μεταπωλεί μη εμπιστευτικές μεταφράσεις ή οιοδήποτε μέρος αυτών ή αρχείο που δεν καλύπτεται από το δικαίωμα του δημιουργού ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας, νομικώς κατοχυρωμένα ή υπαγόμενα στο δημόσιο συμφέρον.

Σε περίπτωση παραχώρησης χρήσεως ή αδειοδότησης της χρήσης του πνευματικού δικαιώματος, δύναται η εν λόγω παραχώρηση να λάβει χώρα με πλήρη καταβολή του νομίμου αντιτίμου.

Σε περίπτωση που το δικαίωμα του δημιουργού παραμένει στον Μεταφραστή, αν συμφωνηθεί τούτο εγγράφως, οιοδήποτε δημοσιευμένο κείμενο της μετάφρασης θα φέρει την ακόλουθη ένδειξη: “© (Αγγικό ή άλλο) κείμενο (όνομα μεταφραστή), Speakt, (έτος και ημερομηνία)”, προσαρμοζόμενο ανά συγκεκριμένη περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο μεταφραστής παραχωρήσει τη χρήση του πνευματικού του δικαιώματος και εν συνεχεία εκτυπωθεί ή διατεθεί το κείμενο της μεταφράσεως προς διανομή, Εσείς δηλώνετε ότι αναγνωρίζετε το πόνημα του μεταφραστή, όπως και ο εκδότης και οι λοιποί εμπλεκόμενοι για την παραγωγή του τελικού κειμένου, συνοδευόμενο από την ακόλουθη έκφραση: “© (Αγγικό ή άλλο) κείμενο (όνομα μεταφραστή), Speakt, (έτος και ημερομηνία)”, προσαρμοζόμενο ανά συγκεκριμένη περίπτωση.

Σε περίπτωση που η μετάφραση ενσωματώνεται σε σύστημα μεταφραστικής μνήμης ή σε οιοδήποτε άλλο εργαλείο, η Speakt ή ο Μεταφραστής της δύνανται να παραχωρούν τη χρήση της μετάφρασης για τον σκοπό αυτό, έναντι τιμήματος, εάν συμφωνηθεί.  Τέτοια ενσωμάτωση και χρήση είναι εφικτές, μετά την χορήγηση εγγράφου αδειοδοτήσεως για τον εν λόγω σκοπό από την Speakt ή τον Μεταφραστή και κατόπιν πλήρους καταβολής του τιμήματος, αν είναι εφαρμοστέο. Φέρετε την ευθύνη να γνωστοποιήσετε στον Μεταφραστή ότι θα γίνει τέτοια χρήση της μεταφράσεως.

Όλα τα μεταφράσματα υπόκεινται στο δικαίωμα του μεταφραστή-δημιουργού να καθίστανται γνωστά ως αδιαίρετο σύνολο. Ο Μεταφραστής δύναται να παραιτηθεί εκ  των προτέρων εγγράφως από το δικαίωμα του αδιαιρέτου.

Σε περίπτωση που επέλθουν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη μετάφραση, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Μεταφραστή, ο εν λόγω δεν ευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τις τροποποιήσεις και τις συνέπειές τους. Σε περίπτωση που ο Μεταφραστής διατηρήσει το δικαίωμα του δημιουργού στο μετάφρασμα, ή αν η μετάφραση αξιοποιηθεί για νομικούς λόγους, δεν είναι επιτρεπτή ουδεμία αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Μεταφραστή.

 1. Η διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών και το λογισμικό της Speakt

Η Υπηρεσία ενδεχομένως περιλαμβάνει διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών [Application Programming Interface (API)],  μεταφραστικές μνήμες τρίτων ή σχετικό λογισμικό («Εργαλεία της Speakt») για τη διευκόλυνση της χρήσεως της Υπηρεσίας. Όλα τα ανωτέρω τεκμαίρεται ότι αποτελούν τμήμα της Υπηρεσίας. Αν επιλέξετε τη χρήση αυτών των Εργαλείων της Speakt, η Speakt σας εγγυάται την προσωπική, μη-εκχωρητή και μη αποκλειστική άδεια χρήσεως των Εργαλείων της Speakt με μοναδικό σκοπό να μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να επωφελείστε από τη χρήση των Υπηρεσιών της Speakt, κατά τρόπο που συμβαδίζει με τους Όρους Χρήσης. Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή ή μίσθωση μέρους ή όλης της Υπηρεσίας ή των Εργαλείων της Speakt. Απαγορεύεται να αντιστρέφετε ούτε να επιχειρείτε να αποσπάσετε τον πηγαίο κώδικα της Υπηρεσίας ή των Εργαλείων της Speakt.

Η Speakt δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία των Εργαλείων της Speakt. Η πρόσβασή σας ή χρήση ενδεχομένως να είναι περιορισμένη ή να αναστέλλεται μερικές φορές.

 1. Δηλώσεις και Εγγυήσεις

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι ασκείτε την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή επί του Υλικού σας και ότι το Υλικό σας δεν παραβιάζει ούτε παραβαίνει δικαιώματα τρίτων, ότι δεν αντίκειται στο νόμο και ότι δεν περιλαμβάνει προσβλητικό και απαράδεκτο περιεχόμενο.

Η Υπηρεσία και τα Έργα παρέχονται, ως είναι και ευρίσκονται. Εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες όρους ή στους συμπληρωματικούς αυτών, ούτε η Speakt ούτε οι μεταφραστές, εργολάβοι ή προμηθευτές της δεν προβαίνουν σε οιεσδήποτε δεσμεύσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες, η Speakt δεν δεσμεύεται για το περιεχόμενο των υπηρεσιών αυτών, τις συγκεκριμένες λειτουργίες των υπηρεσιών ή τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία ή δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Η Speakt παρέχει τις υπηρεσίες της, ως έχουν και δεν προβαίνει σε εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία.

 1. Αποζημίωση

Οφείλετε να αποζημιώνετε και να απέχετε από βλαπτικές ενέργειες εναντίον της Speakt,των συνδεομένων με αυτήν επιχειρήσεων και θυγατρικών της, των νυν και παρελθόντων διευθυντών, επισήμων και υπαλλήλων της, από κάθε και όλες τις αξιώσεις, φόρους, απώλειες, ζημίες, ευθύνες, διακανονισμούς, δαπάνες και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και άλλων δικαστικών ή νομικών εξόδων, που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από και σε σχέση με: (i) την παράβαση οιασδήποτε εκ των δηλώσεων, εγγυήσεων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, (ii) αμελείς ή σκοπίμως βλαπτικές ενέργειες δικές σας ή των υπαλλήλων σας, αντιπροσώπων σας, εργολάβων σας ενεργούντων για λογαριασμό σας, (iii) την μη εκτέλεση των υποχρεώσεών σας ή την μη άσκηση των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, κανόνες και ρυθμίσεις.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Speakt ή οιαδήποτε συνδεόμενη με αυτήν επιχείρηση για οιεσδήποτε εμμέσως προκληθείσες ή αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη, που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα, ή απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών, είτε ενδοσυμβατικώς είτε εξωσυμβατικώς είτε αδικοπρακτικώς (συμπεριλαμβανομένης της αμελείας), ανεξαρτήτως αν το μέρος είχε προειδοποιηθεί για τις εν λόγω ζημίες ή παρά την μη άσκηση ενδίκου βοηθήματος. Η αποζημίωση την οποία υπέχει η Speakt σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό, το οποίο καταβλήθηκε από τον Πελάτη στη Speakt, κατά χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών προ της επέλευσης του γενεσιουργού της ευθύνης γεγονότος.

Σε περίπτωση ανακατεύθυνσης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσεων, υπερσυνδέσεων ή banners, η Speakt δεν ευθύνεται για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις για την προστασία τους, που χρησιμοποιούν οι εν λόγω ιστοσελίδες.

Διάφορες διατάξεις

Συμφωνείτε ότι δεν μπορείτε να εκπροσωπείτε την  Speakt ή να συνάπτετε Συμφωνίες για λογαριασμό της ως εκπρόσωπος, αντίκλητος ή πληρεξούσιος αυτής ή να αναλαμβάνετε υποχρεώσεις για λογαριασμό της Speakt, εκτός αν έχει άλλως συμφωνηθεί.

Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις. Σε περίπτωση ακυρότητας ενός όρου της παρούσας, η ακυρότητα αυτού δεν επηρεάζει την ισχύ, το κύρος και την εκτελεστότητα των υπολοίπων όρων. Η Speakt διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οιονδήποτε και όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη γνωστοποίηση σε Εσάς. Για τον λόγο αυτόν, φέρετε την ευθύνη να ενημερώνεστε. Οιαδήποτε συμφωνία που αποκλίνει από τους όρους της παρούσης συμφωνείται εγγράφως μεταξύ Υμών και της Speakt. Αν δεν συμφωνείτε με τους επικαιροποιημένους όρους της Συμβάσεως, παρακαλείστε να απέχετε από τη χρήση της Υπηρεσίας. Η παρούσα Σύμβαση ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ Υμών και της Speakt. Δεν συνιστά δικαιώματα υπέρ τρίτων. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως με τους όρους της παρούσας και αν η Speakt δεν προβεί άμεσα σε ενέργειες, αυτό ουδόλως συνιστά παραίτηση από τα δικαιώματά μας, όπως για παράδειγμα η έγερση αξιώσεων στο μέλλον. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ότι θα επιδιώκουν και θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από και σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση μεταξύ Υμών και της Speakt, κατόπιν κοινής συμφωνίας, εφαρμόζοντας την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, την εναλλακτική επίλυση διαφορών ή την διαμεσολάβηση. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς, τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν νομική προστασία, όπως προβλέπεται από τον Νόμο.

Σε περίπτωση ειδικότερης συμφωνίας μεταξύ των παρόντων Όρων Χρήσεως και της Παραγγελίας, οι όροι της Παραγγελίας κατισχύουν.

Απαγορεύεται η εκχώρηση ή περαιτέρω ανάθεση μέρους ή του συνόλου της παρούσας χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Speakt. Σε περίπτωση που προσπαθήσετε να εκχωρήσετε ή αναθέσετε περαιτέρω την εν λόγω Σύμβαση χωρίς την έγκριση της Speakt, η εν λόγω εκχώρηση/ανάθεση καθίσταται άκυρη και άνευ ισχύος.

Έχετε αναγνώσει και κατανοήσει την παρούσα Σύμβαση και η υπογραφή σας δεσμεύει Εσάς, τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους, κατά διατάξεις της παρούσας.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2018

Translate your Content Now

Fast, reliable and cost-effective translation services. Receive the highest quality with fast turnaround from the best professional translators. Order your translation now.

Order Translation